Hızlı Erişim

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

31.12.2022 Tarihli Öğretim Elemanı İlanı

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

-ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

-Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

-Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

-Meslek yüksekokullarının, öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

-Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

-Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

MUAFİYET:

-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

-Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

-Başvuru formu (Üniversitemizin http://www.odu.edu.tr adresinden temin edilebilir)

-Özgeçmiş

-ALES belgesi (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı )

-Yabancı Dil Sınav Sonuç belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)

-Diploma belgeleri (Başvuruda belgenin noter veya bir kamu kurumundan onaylı sureti veya karekodlu e-devlet çıktısı)

-Lisans Mezuniyet Transkripti (Başvuruda belgenin noter onaylı veya bir kamu kurumundan onaylı sureti veya karekodlu e-devlet çıktısı)

-Nüfus cüzdan fotokopisi

-Askerlik belgesi (Aslı veya karekodlu e-devlet çıktısı)

-İki adet vesikalık fotoğraf

-Adli sicil kaydı (Aslı veya karekodlu e-devlet çıktısı)

-İlan özel şartına bağlı olarak tecrübe belgesi (Çalışılan işyerinden alınan, çalışılan alanı ve tarihleri gösterir belgeye Sosyal Güvenlik Kurumlarından alınacak belgenin de eklenmesi gerekmektedir.)

-İlan özel şartına bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına ilişkin öğrenci belgesi (e-devletten alınan karekodlu öğrenci belgeleri değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-devlet harici öğrenci belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır.)

AÇIKLAMALAR: Adaylar yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.) Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar birden çok programa başvuramazlar. Birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Eksik ve imzasız-onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

MÜRACAAT YERİ: Adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN veya POSTA yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden                                       kurumumuz sorumlu değildir.) Rektörlük kadroları için başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

 

İlan No

Birimi

Bölüm

Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı

Unvan

Adet

Derece

ALES

Puan Türü

Özel Şartlar

2022138

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Arş. Gör.

1

4

SÖZ

Okul Öncesi Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2022139

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı

Arş. Gör.

1

4

SÖZ

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak. Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalı Türk Halk Bilimi bilim dalında doktora yapıyor olmak.

2022140

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

Arş. Gör.

1

4

EA

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalında doktora yapıyor olmak.

2022141

Ziraat Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Planlama

Arş. Gör.

1

4

SAY

Peyzaj Mimarlığı veya Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak. Peyzaj Mimarlığı veya Mimarlık alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2022142

Fatsa Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Öğr. Gör.

(Ders Verecek)

1

6

EA

Muhasebe ve Finans Yönetimi veya İktisat bölümü lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ

31/12/2022

SON BAŞVURU TARİHİ

16/01/2023

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ

24/01/2023

GİRİŞ SINAVI TARİHİ

27/01/2023

GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH

03/02/2023

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: http://www.odu.edu.tr


Eklenme Tarihi : 02-01-2023 10:16:32