PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

05 Mart 2024 Tarihli Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022-KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. 

İLAN NO

ÜNVANI/

CİNSİYETİ

SAYISI

PUAN TÜRÜ

ÖĞRENİM DURUMU

GÖREV YERİ (İLÇE)

ARANILAN NİTELİKLER

2024/01

Destek Personeli

(Erkek/Kadın)

8

KPSSP94

Ortaöğretim

(Lise ve Dengi)

Altınordu

-   Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

-   Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

-   İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde temizlik işlerinde görevlendirileceklerdir.

2024/02

Destek Personeli

(Erkek)

1

KPSSP94

Ortaöğretim

(Lise ve Dengi)

Ulubey

-   Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

-   MEB’dan onaylı “Katı ve Sıvı Yakıtlı” veya “Katı Yakıtlı” Kalorifer Ateşçisi Sertifikasına sahip olmak.

-   Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

-   Ulubey Meslek Yüksekokulunda veya İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir.

-   Bu pozisyonda istihdam edilecek kişi ilanda aranılan nitelikler haricinde temizlik işlerinde de çalıştırılacaktır.

2024/03

Destek Personeli

(Erkek)

1

KPSSP94

Ortaöğretim

(Lise ve Dengi)

Altınordu

-   Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

-   MEB’den onaylı “Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği” sertifikasına sahip olmak.

-   Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

-   İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir.

-   Bu pozisyonda istihdam edilecek kişi ilanda aranılan nitelikler haricinde temizlik işlerinde de çalıştırılacaktır.

2024/04

Destek Personeli

(Erkek)

1

KPSSP94

Ortaöğretim

(Lise ve Dengi)

Altınordu

-   Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

-   İnşaat Boyacısı Kalfalık/Ustalık Belgesine veya kurs sertifikasına (MEB, Üniversite ya da Mesleki Yeterlilik Kurumundan) sahip olmak.

-   Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

-   İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir.

-   Bu pozisyonda istihdam edilecek kişi ilanda aranılan nitelikler haricinde temizlik işlerinde de çalıştırılacaktır.

2024/05

Destek Personeli

(Erkek)

1

KPSSP94

Ortaöğretim

(Lise ve Dengi)

Altınordu

-   Ortaöğretim(Lise ve Dengi)  kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

-   İklimlendirme ve/veya Soğutma Sistemleri Kalfalık/Ustalık Belgesine veya kurs sertifikasına (MEB, Üniversite ya da Mesleki Yeterlilik Kurumundan) sahip olmak.

-   Belgelendirmek kaydıyla “iklimlendirme ve/veya soğutma sistemleri” alanında en az 1 (bir) yıl iş tecrübesine sahip olmak.

-   Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

-   İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir.

-   Bu pozisyonda istihdam edilecek kişi ilanda aranılan nitelikler haricinde temizlik işlerinde de çalıştırılacaktır.

2024/06

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

(Erkek)

6

KPSSP93

Önlisans

Altınordu

-   Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.

-   Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

-   5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 10.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

-   5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak.

-   Son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 (bir) yıl süreyle geçerli silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

-   Vardiya usulü çalışmaya veya gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

-   En az 170 cm boyunda olmak. (Boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 10’dan az olmamak ve aile hekimi ya da herhangi bir sağlık kuruluşundan belgelendirmek)

-   İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirileceklerdir.

2024/07

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

(Kadın)

2

KPSSP93

Önlisans

Ulubey

-   Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.

-   Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

-   5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 10.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

-   5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak.

-   Son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 (bir) yıl süreyle geçerli silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

-   Vardiya usulü çalışmaya veya gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

-   En az 165 cm boyunda olmak. (Boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 10’dan az olmamak ve aile hekimi ya da herhangi bir sağlık kuruluşundan belgelendirmek)

-   İhtiyaca binaen Ulubey Meslek Yüksekokulunda veya Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirileceklerdir.

 Sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

a) Başvuracak adaylarda yukarıda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten alenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

ç) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak,

d) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

e) Herhangi bir  sosyal  güvenlik  kurumundan  emeklilik, yaşlılık  veya  malullük  aylığı almıyor olmak,

f) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi bulunmamak.

 

2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) Tercih edilecek pozisyonun karşısında belirtilen öğrenim düzeyi mezunu olmak.

b) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla; 35 yaşını doldurmamış olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek,

c) Adayların 2022 KPSS’ye girmiş olması, nitelikte belirtilen KPSSP94, KPSSP93 puan türüne sahip olması gerekmektedir.

ç) Koruma ve Güvenlik Görevlisi ünvanına başvuracak adaylar için 5188 sayılı Kanunun 10.maddesindeki şartları taşıyor olmak, özel güvenlik sertifikasıyla birlikte son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 (bir) yıl süreyle geçerli silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Vardiya ve nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

d) Tecrübe istenilen 2024/05 ilan no’lu ünvan için; meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış, alanında en az 1 (bir) yıl iş tecrübesi olduğunu bildiren iş deneyim belgesine sahip olmak.

e) Başvuru yapılan pozisyon ile ilgili onaylı belge veya sertifika sahibi olmak.

 

3) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER:

1- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (indirmek için tıklayınız.)

2- T.C Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi (tek sayfada önlü-arkalı),

3- Yukarıda aranan nitelikler bölümünde istenilen sertifika ve belgeler (Aslı veya E-Devlet üzerinden alınmış kare kodlu belge kabul edilecektir.),

4- Tecrübe istenilen 2024/05 ilan no’lu ünvan için; meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış, alanında en az 1 (bir) yıl iş tecrübesi olduğunu bildiren iş deneyim belgesi. (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen ünvanın uyumlu olması şarttır.)

5- 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),

6- 2022- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,

    -Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSSP94 puanı

    -Önlisans mezunları için 2022 KPSSP93 puanı

7- Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı: Güvenlik görevlisi ünvanına başvuranlar için; son başvuru tarihi itibarıyla silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartının en az 1 (bir) yıl geçerlilik süresi olması gerekmektedir.

8- Beden Kitle Endeksini Gösteren Belge: Güvenlik görevlisi ünvanına başvuranlar için; başvuru tarihleri içinde sağlık kuruluşlarından alınan, boy-kilo ile beden endeksi tam ve net olarak yazılı olan imzalı ve kaşeli belge.

 

4) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI

1- Adaylar ilan edilen ilan numaralı kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan dönemi içinde birden fazla ilan numaralı kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

2- Adaylar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır. Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular ile posta, kargo, faks veya internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

5) DEĞERLENDİRME

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4’üncü maddesi (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ve özel şartları taşıyan, verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, 2022-KPSS (B) grubu Ortaöğretim için KPSSP94 ve Önlisans için KPSSP93 puan türü sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yerleştirme işlemi yapılacaktır.

2- Sözleşme imzalamaya hak kazanan her bir ünvan için ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday ile 4 (dört) katı kadar yedek aday isim listesi, Üniversitemiz https://www.odu.edu.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecek olup, duyuruda istenilen belgeler, belirtilen tarihe kadar Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edilecektir. Adaylara ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

3- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereği sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırması sonucuna göre adaylar sözleşme imzalamak üzere davet edilecektir. Adaylarla, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporunu (görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığına dair) ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme imzalanacaktır.

4- Sözleşme imzalamaya hak kazandığı halde ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde müracaat etmeyenlerin, arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların, sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanların ve ilanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların bulunması halinde, yerlerine en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yedek adaylar yazılı tebligatla sözleşme imzalamaya davet edilecektir.

5- Asil ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın atanma hakkından vazgeçmesi durumunda "Feragat Dilekçesi" doldurması gerekmektedir.

6- Sözleşme imzalayan personel, il merkezi veya ilçelerde bulunan Üniversitemize bağlı kampüs ve birimlerde hizmet edeceklerdir.

7- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

8- Göreve başlatılacak sözleşmeli personeller hakkında; 26 Ocak 2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazetede yayımlan Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda belirtilen hususlara göre işlem tesis edilecektir.

9- İlana ilişkin sonradan alınan kararlara ve yapılan değişikliklere ait tüm duyurular, Üniversitemiz https://www.odu.edu.tr/ web adresinde yayımlanacaktır.

10- İdare gerekli gördüğü hallerde, ilanın her aşamasında değişiklik yapma veya iptal etme yetkisine sahiptir.

11- İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 

BAŞVURU TARİHİ :          İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

RESMİ GAZETE     :           05 Mart 2024

 

TEMİZLİK PERSONELİNİN GÖREVLERİ 

  1. Üniversitenin ve bağlı birimlerin kapalı mekânlarının ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak kullanım alanlarını süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz vb. yerleri silmek,
  2. Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve belirlenen alanlara taşımak,
  3. Tuvaletleri günlük ve gerekli oldukça ilgili temizlik malzemesi ile yıkamak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak, lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek, aynaları ve muslukları silmek,
  4. Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak,
  5. Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
  6. Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
  7. Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,
  8. Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Daire Başkanlığı

Telefon: 0 (452) 226 52 00 / 2454 – 2462 - 2463

Cumhuriyet Yerleşkesi Cumhuriyet Mahallesi No:218

Altınordu / ORDU PK : 52200

İlan olunur.


Eklenme Tarihi : 05-03-2024 09:34:31